Asten heeft wat te kiezen!

Maar wat precies? Met behulp van deze stemwijzer ontdek je welke partijen het beste aansluiten bij jouw standpunten. Zo kun je tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart een gedegen keuze maken. Dus: aan de slag!

Stelling 1

Asten moet de huidige doelstelling energieneutraal in 2050 bijstellen naar energieneutraal in 2030.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Afhankelijk van de technieken kan de datum van 2050 naar voren schuiven, misschien wel eerder dan 2030.

Energiedoelstelling is van belang. Asten heeft een inhaalslag te maken op het gebied van duurzaamheid. Tegelijkertijd willen we reëel verwachtingen schetsen.

D66-HartvoorAsten wil dat innovatie en duurzaamheid de rode draad wordt door alle beleidsterreinen heen.

Mogelijk is 2030 te ambitieus. In 2030 moet de eerste 0 op de meter-wijk gerealiseerd zijn en het areaal aan zonnepanelen en andere alternatieve manieren van energie-opwekking gemeengoed zijn geworden. Gebruik maken van subsidieregelingen en energieadvies aan inwoners.

De landelijke duurzame normen zijn voor ons de minimale normen om stappen te zetten voor de toekomst. Dat betekent nul-op-de-meter als norm en gasloos bouwen. Stimuleren om bestaande woningen te verduurzamen. Duurzame maatregelen dienen betaalbaar te worden voor iedereen!

Stelling 2

Om wateroverlast te voorkomen moet vooral naar kleine, slimme ingrepen worden gekeken.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Op sommige plekken in asten is de overlast dermate groot dat er naar aanpassingen gekeken moet worden.

Een groot deel van het probleem kan worden opgelost door als gemeente samen te werken met inwoners: regenwater afkoppelen van het riool, minder verharding in tuinen. Maar overleg met waterschappen is ook nodig om wateroverlast te voorkomen.

Bij vervanging van riool moet regenwaterafvoer worden ontkoppeld. Er moet meer aandacht komen voor waterberging.

Het klimaat veranderd en daarom moet dit structureel grootschaliger worden aangepakt. Daarnaast zijn wij voorstaander van kleine slimme ingrepen.

Flinke wateroverlast kan beperkt worden door kleine ingrepen in de buurt. Een afvoer kan eenvoudig naar een veldje of vijver worden aangelegd waar het water wegstroomt. Door het aanleggen van groendaken of door bijvoorbeeld het gebruik van straatstenen in plaats van asfalt.

Het is het belangrijkste is dat de gemeente het probleem, waardoor wateroverlast wordt veroorzaakt, oplost.

Stelling 3

Door een ongunstige verdeelsleutel ontvangt de gemeente Asten jaarlijks te weinig geld vanuit het Rijk voor zorgtaken. Stelling: De gemeente moet ondanks de tekorten binnen de zorgbudgetten blijven, daarom moet binnen het sociaal domein worden bezuinigd.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Voorop staat dat de zorg aan de inwoners op niveau moet blijven. Onnodige bureaucratie moet voorkomen worden. Daar moet naar gekeken worden. Verder kunnen we taken van professionele instellingen overhevelen naar niet professionele instellingen (mensen met ervaring uit de kring van de KBO).

Het huishoudboekje van de gemeente moet op orde zijn. Blijvende tekorten zijn niet wenselijk, maar op zorg aan mensen moeten we niet bezuinigen. Wel kijken met zorgorganisaties en burgerinitiatieven wat we anders en minder bureaucratisch kunnen regelen wat geld oplevert.

Je kunt een tekort ten gevolg van een verdeelsleutel niet zomaar doorschuiven naar de mensen die zorg behoeven. Daar draai je als hele gemeenschap voor op. En moet dus in de totale begroting worden gedekt.

Burgers moeten beroep kunnen doen op hulp en ondersteuning, maar dat hoeft niet per se door inzet van dure specialistische hulp. Kwaliteit van het sociaal domein en ondersteuning aan inwoners moeten leidend zijn. Door het sterker maken van niet-betaalde lokale zorg bereik je dat inwoners én passende zorg krijgen én dat het minder kost.

Op zorg mag niet worden bezuinigd. Je hebt als burger recht op goede zorg en de burger is ons uitgangspunt als het gaat om zorg, niet het budget.

De uitvoering van de criteria voor het verstrekken van zorggeld pakken negatief uit voor Asten. Asten moet nadrukkelijk bewerkstelligen binnen de zorgbudgetten te blijven en bezuinigen als dit noodzakelijk is.

Stelling 4

Om de zorgtekorten te drukken moeten inwoners extra worden gestimuleerd om eerst binnen het eigen netwerk hulp te zoeken.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Wanneer iemand uit de nabije omgeving bereid is om die rol op zich te nemen moet de Gemeente daar waar nodig faciliteren.

Zorg nabij van naasten is lovenswaardig, maar is geen verplichting. Veel mensen zijn bereid om mantelzorg te verrichten en de gemeente mag deze manier van denken stimuleren. De gemeente is er ook om dit mogelijk te maken: met de juiste op maat gesneden ondersteuning, hulp vanuit organisaties, mantelzorgcompliment.

Hier is in de meeste situaties geen stimulering nodig. Veel mantelzorgers zijn overbelast en 80 procent van de zorg wordt in het informele circuit geleverd.

Zorgkosten drukken moet niet het doel zijn. Doel is om mensen de regie over hun eigen leven te laten behouden. Naast inzet van eigen netwerk inzetten op voorliggende voorzieningen die vrij toegankelijk zijn. Nadruk op uitbouw van dit laatste zodat beroep op zwaardere zorg voorkomen kan worden en een passende ondersteuning geboden kan worden.

De PGA gaat er vanuit dat mensen zich als eerste richten op hun netwerk, voordat zij hulp via de gemeente vragen. We zien graag dat de gemeente stappen zet om de positie van burgers te versterken, zodat zij meer autonomie en controle krijgen op het zorgtraject.

Stelling 5

Binnen het sociaal domein moeten burgerinitiatieven worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Wanneer iemand uit de nabije omgeving bereid is om die rol op zich te nemen moet de gemeente daar waar nodig faciliteren.

Een duurzame, veilige en sociale gemeente is gebaat bij samenwerking tussen gemeente, inwoners en instellingen. De gemeente moet dit stimuleren, luisteren naar mensen en daar waar mogelijk helpen: financieel, met het verminderen van regels of door mensen met elkaar in contact te brengen.

Mits ze passen binnen het beleid en begroting. Beoordelen op draagvlak. Opnemen van een post burgerinitiatieven in de begroting. Ondersteuning door een zorgmakelaar.

De PGA juicht burgerinitiatieven toe. Wij zien dat zorg ook steeds meer op kleinere schaal plaatsvindt in het eigen netwerk. Als daar initiatieven zoals zorgwoningen of gemeenschappelijke woonzorgvormen uitkomen, kunnen wij dat alleen maar toejuichen.

Stelling 6

De gemeente moet inzetten op vermindering van de veestapel.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Er zal in overleg gekeken moeten worden met diverse partijen of en hoe dit mogelijk is. Vermindering is vooral dicht in het overbelaste gebied inde gemeente van belang.

De vermindering van de veestapel is geen doel op zich. Het doel is om een leefbare gemeente te zijn, waar we in goede gezondheid fijn kunnen wonen, werken en leven en waar overlast gevende situaties tot een minimum worden beperkt. Dat is een taak voor gemeente, inwoners en agrarische sector.

Minder dieren geeft minder omgevingsdruk, verkeersbewegingen en minder mest. De balans tussen economie, wonen, natuur en recreëren moet zorgvuldig bewaard, en waar nodig hersteld worden.

Volgens de geldende regels vastgesteld door de provincie en gemeente Asten. Extra aanvullende regels niet wenselijk. De regels zijn streng genoeg en moeilijk voor kleine ondernemers om aan de normen te voldoen.

Wij staan voor een gezond platteland voor mens, dier en plant! Tot nu toe hoort daar een vermindering van de veestapel bij. Het effect van luchtvervuiling is nog niet duidelijk en daar willen wij eerst duidelijkheid in hebben voordat normen aangepast worden. We moeten weten wat we inademen!

Met cofinanciering van Rijk en provincie moet Asten hier geld insteken om een zachte landing voor de sector intensieve veehouderij te realiseren.

Stelling 7

De gemeente moet duidelijke grenzen stellen aan de omvang en uitstoot van de agrarische sector.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De grenzen zullen inderdaad aangegeven moeten worden maar deze moeten wel haalbaar zijn. Grenzen om grenzen te stellen heeft geen zin.

De gemeente Asten heeft hierbij al een van de strengste normen in de provincie Brabant en de strengste normen van de Peelregio. Grenzen stellen betekent ook met agrarische ondernemers bespreken, hoe dit gerealiseerd kan worden. Als een bedrijf heeft geïnvesteerd, kunnen zaken niet van de ene op de andere dag worden veranderd.

De balans tussen economie, wonen, natuur en recreëren moet zorgvuldig bewaard, en waar nodig hersteld worden.

Handhaving van provinciaal en gemeentelijk beleid is belangrijk.

Eerst meten dan weten en dan duidelijke grenzen stellen aan de omvang en uitstoot van de agrarisch sector. De huidige tendens van grootschalige intensieve veehouderij holt het platteland uit en vervuilt de omgeving. Wij zijn tegen grootschalige intensieve veehouderij op het platteland.

Asten heeft al strenge regels. Handhaving is belangrijk, evenals actief sturen op de transformatie van de intensieve veehouderij. Evenwicht tussen de agrarische expansie en het woon- en leefmilieu vragen voortdurend aandacht. Zie ook cofinanciering van Rijk (200 miljoen euro) en provincie (7,5 miljoen euro).

Stelling 8

In het buitengebied moet recreatie minstens zo belangrijk worden als landbouw.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Er zal een goed evenwicht moeten zijn tussen recreatie en landbouw.

Het is niet aan de gemeente om zaken af te dwingen. De agrarische sector krimpt de komende jaren. Naar verwachting stopt ongeveer 1/3 in de komende tien jaar. Geleidelijk krijgt het buitengebied een ander karakter, hoe die ruimte wordt ingevuld, dat is aan de mensen zelf: wonen, recreatie of andere bedrijvigheid.

In het buitengebied moet recreatie en nieuwe kleinschalige economie als economische pijler net zo belangrijk worden als landbouw.

Er moet ruimte zijn voor beide. Het moet helder zijn in het buitengebied waar het accent ligt op landbouw en waar op recreatie.

De landbouw wordt steeds duurzamer en we zien steeds meer andere verdienmodellen op het platteland verschijnen. Wij zien daarom een mix van functies op het platteland die elkaar in balans houden als ideaal. Als daar een transformatie naar recreatie voor nodig is, zijn wij voorstander.

Landbouw en recreatie dragen beide bij aan de economie van Asten en in belangrijke mate aan de ontwikkeling van het buitengebied.

Stelling 9

De gemeente moet vooral inzetten op een dialoog tussen boer en burger, die moeten er samen uitkomen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Wanneer er geen goede dialoog is tussen de partijen is het moeilijk zo niet onmogelijk om gedragen oplossingen te vinden voor het buitengebied.

Een andere optie is er niet. Agrariërs en de overige dorpsbewoners maken de gemeenschap samen; komen elkaar tegen bij verenigingen, bij feesten, etc. Een dialoog – soms hoe moeilijk ook – draagt bij aan een oplossing, waar iedereen zich in kan vinden. Voor de leefbaarheid van een dorp is dat cruciaal.

Het gaat niet alleen om de burger en boer. De hele keten, boer, burger, overheid, supermarkten en banken moeten er samen uitkomen.

De gemeente is ook een gesprekspartner hierin en moet samen optrekken met boer en burger. Burgermakelaar kan hierin een rol spelen.

De problematiek op het platteland is zeer complex. Daar is ook samenwerking met de overheid voor nodig om de problematiek op het platteland goed te kunnen tackelen. Dus samen met boeren en burgers willen wij het platteland gezond maken voor mens, dier en plant!

Stelling 10

Burgers moeten nauwer worden betrokken bij beleidsvorming door hun inbreng al vroeg in de besluitvorming mee te nemen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Burgerparticipatie is belangrijk om draagvlak te creëren.

De samenleving verandert. Mensen willen meer zeggenschap en meedenken over hun eigen buurt, vereniging én gemeente. Die betrokkenheid vergroot ook de kwaliteit van de besluitvorming en het draagvlak onder inwoners. Hoe vroeger in het traject, des te meer kan er met de inbreng van inwoners worden gedaan.

Hoe eerder geïnformeerd en betrokken, hoe groter de kans dat projecten omarmd worden en bezwaren kunnen worden weggenomen. De omgevingswet is hiervan een goed voorbeeld. Wel moeten duidelijk de verwachtingen en doelen worden aangegeven. In ons verkiezingsprogramma staat de jeugd als een aparte doelgroep genoemd die we zo willen benaderen, bijvoorbeeld door adviesvangers en jongerentip Asten.

Wie op de PGA stemt, maakt het verschil in de manier van samenwerken. Wij maken werk van samenwerken. Bij nieuwe plannen betrekken wij de mensen van begin af aan. Samenwerken om tot slimme en duurzame oplossingen te komen, waar ieder vanuit zijn eigen achtergrond en ervaring aan bijdraagt.

Niet altijd! Bij zaken in de directe leefomgeving is betrokkenheid van burgers zeker van belang, in andere gevallen is dit afhankelijk van het onderwerp.

Stelling 11

Burgerparticipatie dient hét uitgangspunt te worden bij politieke besluitvorming.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Zonder draagvlak is het moeilijk om politiek besluitvorming te maken. Politiek moet altijd luisteren naar geluiden uit de samenleving maar zal zelf altijd de eindverantwoordelijkheid moeten nemen.

De gemeente is er voor de inwoners. Als inwoners willen deelnemen aan de besluitvorming of de uitvoering daarvan, dan is dat het vertrekpunt. We willen burgerparticipatie niet afdwingen of verplichten.

Burgerparticipatie dient onderdeel van het proces te zijn dat tot politieke besluitvorming leidt.

In het eerste jaar van de toekomstige raadsperiode moet besloten worden hoe burgerparticipatie in besluitvorming een plek moet krijgen, zodat iedereen weet wat de afspraken zijn en van wie wat verwacht kan worden. Je kunt niet van burgers verwachten dat zij alle regelgeving kennen. Hier ligt een rol voor de burgermakelaar.

Er is nu weinig burgerparticipatie. Daarom is juist burgerparticipatie een goed uitgangspunt om vanuit te vertrekken. Er dient steeds nagedacht te worden hoe burgers kunnen worden betrokken bij de besluitvorming.

Burgers kunnen actief participeren via politieke partijen, achterbanvergaderingen en dergelijke.

Stelling 12

Om direct invloed te kunnen uitoefenen moeten inwoners (onder voorwaarden) een bindend referendum kunnen aanvragen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Uitkomsten van referenda (of enquêtes) uit naam van burgers respecteren. Bindend referenda kennen we helaas niet in Nederland.

Referenda kenden tot nog toe een lage opkomst en met de uitkomst is lang niet altijd iets gedaan. Dat schaadt het vertrouwen in de politiek meer, dan dat het iets oplevert. Als inwoners invloed willen uitoefenen en betrokken willen worden, dan kiest het CDA liever voor burgerparticipatie dan referenda.

D66-Hart voor Asten is niet tegen een referendum, wel tegen een slecht georganiseerd referendum.

Onder voorwaarden een adviserend referendum. Inzetten van enquêtes.

Er dient vooral buiten de formele instrumenten burgerparticipatie aangewakkerd te worden.

Stelling 13

Om jongeren voor de kleine kernen te behouden moeten er meer sociale huurwoningen komen, ook als dat meer risico op leegstand betekent.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Leegstand is nooit goed. Het is hier dus geen en/of-verhaal maar een en/en-verhaal. Geen leegstand en jongeren in kleine kernen.

Voor de leefbaarheid van kleine kernen is dit cruciaal. De jeugd moet daar behouden (kunnen) blijven. Niet iedereen kan direct kopen. Risico op leegstand is klein: de woningmarkt is erg goed. Bouwen biedt toekomst voor Heusden en Ommel.

Provinciale cijfers geven aan dat er de komende 5 jaar een achterstand moet worden ingehaald op het gebied van woningbouw. Daarna zwakt de vraag waarschijnlijk af en moet er meer behoudend worden geïnvesteerd.

Altijd in samenwerking met elkaar. Leegstand moet altijd voorkomen worden. Goede inventarisatie vooraf kan dit mogelijk voorkomen. Ook doorstroming van ouderen hierin meenemen.

Het is voor de leefbaarheid in de kernen belangrijk dat jongeren in hun dorp blijven wonen. Wij willen daarom korte lijntjes creëren tussen politiek en de burger. Hoe willen wij dat doen? Door enquêtes uit te zetten in de kleine kernen en avonden te organiseren om de behoefte te peilen en daar het woningbouwprogramma op aan te sluiten.

Meer betaalbare woningen voor alle inwoners van Asten in de gehele gemeente. Geen aparte doelgroepen bevoordelen.

Stelling 14

Ouderen moeten in hun eigen dorp kunnen blijven wonen, daarom moeten er meer levensloopbestendige woningen in Ommel en Heusden komen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Als ouderen deze keuze maken moet gekeken worden naar de mogelijkheden die de gemeente heeft om dit te faciliteren. Indien nodig ook woning coöperaties erbij betrekken.

Het is ook de nadrukkelijke wens van inwoners uit Heusden en Ommel. Als je fijn woont in een van de kernen, dan moet dat ook mogelijk zijn, als het op je oude dag wat minder makkelijk gaat. Levensloopbestendige woningen zorgen ervoor, dat iemand op een prettige manier oud kan worden tussen bekenden.

Door zorg dicht in de buurt te regelen en goede regelingen aan te bieden, wil D66-Hart voor Asten ouderen in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Voor ouderen voor wie zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, moeten andere woonvormen beschikbaar zijn, liefst zo dicht mogelijk in de buurt zodat verhuizen niet leidt tot ontwortelen.

Het is belangrijk dat ouderen in hun kerkdorp kunnen blijven wonen. Inzet van tiny houses voor mensen die mantelzorg nodig hebben en ook kijken naar splitsen van woningen voor dit doel. Inzet van regelingen voor levensbestendig verbouwen.

Ouderen moeten in hun dorp kunnen blijven wonen. Hier kunnen zij terugvallen op hun netwerk en langer zelfstandig blijven wonen. Dit betekent ook dat de woningen hierop aangepast moeten worden. Wij vinden dat iedere woning in Asten levensloopbestendig zou moeten worden gebouwd.

Ja, in principe wel. De rol van de gemeente moet beperkt blijven tot deregulering, waardoor mensen met eenvoudige aanpassingen langer in hun huis kunnen blijven wonen. Het levensloopbestendig maken van een woning is de verantwoordelijkheid van de bewoner / eigenaar.

Stelling 15

Statushouders moeten bij het toekennen van woningen voorkeur krijgen boven reguliere woningzoekenden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Gelijke monniken, gelijke kappen.

De gemeente heeft de wettelijke taak om een bepaald aantal statushouders per half jaar op te nemen. Daar wordt aan voldaan, maar van voorrang hoeft geen sprake te zijn. Ook genoeg starters, hulpbehoevenden en mensen wiens relatie uit is gegaan hebben behoefte aan woonruimte.

20 vluchtelingen zijn het afgelopen half jaar gehuisvest in Asten. Dit is een verplichting die is opgelegd door het Rijk. D66 –Hart voor Asten vindt dit ook een morele verplichting. Actief integreren vanaf dag 1 is belangrijk

Hoeveel statushouders een gemeente moet huisvesten wordt vanuit het Rijk opgelegd. Hetzelfde geldt voor regelingen bij urgentie, wordt vanuit Zuid-oost-Brabant bepaald. Woningbouwcoöperaties stimuleren om met meer aanbod te komen.

De gemeente heeft als taak om circa 20 statushouders per jaar te huisvesten. Het is belangrijk dat deze mensen integreren in onze samenleving en opgenomen worden in de wijk. Dat is vooral maatwerk. Wanneer het toekennen van een woning daaraan bijdraagt dan vinden wij dit goed, maar het is niet het uitgangspunt.

Statushouders zijn reguliere woningzoekenden en dienen dezelfde behandeling te krijgen als andere woningzoekenden.

Stelling 16

Als aanvulling op het woonaanbod moeten gemeente en woningcorporaties inzetten op alternatieve woonvormen zoals tiny houses.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Woningcoöperaties zullen zich te allen tijde inzetten voor alternatieve woningvormen als deze interessant zijn.

De woningmarkt is aangetrokken. Er zijn niet genoeg betaalbare woningen voor bijvoorbeeld starters. Met corporaties moet de gemeente zoeken naar (tijdelijke) oplossingen. Op die manier houden we de jeugd – en daarmee de toekomst – in Asten, Heusden en Ommel.

Het traditionele vier-personen-gezin vormt al lang niet meer de hoofdmoot van kopers en huurders. Andere samenlevingsvormen zoals bewust alleenstaanden, echtparen zonder kinderen, samenwonenden, ouderen: zij staan niet te wachten op een bouwkavel waarop een standaardhuis gebouwd moet worden.

Voor jongeren en voor ouderen in het kader van mantelzorg.

Tiny houses zijn goed voor het milieu, omdat je minder energie verbruikt, minder spullen koopt en een kleiner oppervlak gebruikt. De PGA geeft er een draai aan door deze woningen te plaatsen in een sociale omgeving met een gemeenschappelijke tuin of woonkamer. Wij vinden het belangrijk in te zetten op alternatieve woonvormen.

Gemeenten en woningcorporaties moeten het woningaanbod aanpassen aan de behoeften / vraag van (toekomstige) bewoners.

Stelling 17

De gemeente moet aan de wens van de dorpsraad Ommel voldoen, ofwel maximaal 384 in plaats van 500 arbeidsmigranten op recreatiepark Prinsenmeer toestaan.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De gemeente Asten heeft op dit moment tussen 1200 en 1400 arbeidsmigranten waarvan 500 op Prinsenmeer waarin ze volgens diverse instanties goed gehuisvest zijn en voor weinig overlast zorgen. We kunnen moeilijk 116 migranten op straat zetten.

Als we praten over burgerparticipatie, dan kunnen we niet aan de wens van de gemeenschap in Ommel voorbij gaan. Het CDA wil maximaal 384 arbeidsmigranten op Prinsenmeer met een vergunning voor een beperkte duur (enkele jaren), die – bij goed functioneren – kan worden verlengd in samenspraak met de dorpsraad en de ondernemer.

Prinsenmeer heeft zich de afgelopen jaren niet aan het vergunde aantal arbeidsmigranten gehouden en de gemeente heeft dit niet gehandhaafd. Een dorpsraad heeft in dit vraagstuk medezeggenschap. Zij vertegenwoordigd in belangrijke mate de omgeving. Daarom zijn wij voor max. 384. Mocht het bedrijf zich gedurende een bepaalde tijd bewijzen zich aan de afspraken te houden dan is uitbreiding bespreekbaar

Ommel moet onderhand weten waar het aan toe is. Wij vinden 500 acceptabel mits er strikt gehandhaafd wordt, onder andere middels het bijhouden van een nachtregister. Evaluatie na 3 jaar. Goede huisvesting is belangrijk.

Het is vooral belangrijk om de arbeidsmigranten goed in beeld te hebben en ervoor te zorgen dat zij onder goede omstandigheden kunnen verblijven in onze gemeente.

Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor de economie van Asten. Het aantal van 500 is passend bij de vraag naar arbeidsmigranten. Wel huisvesten onder strikte voorwaarden van handhaving en nachtregister.

Stelling 18

De gemeente moet een maximum instellen voor het aantal arbeidsmigranten woonachtig in de gemeente.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Maximum stellen zal moeilijk gaan. Wel proberen regionale afspraken te maken.

Als de economie van de gemeente Asten gebaat is bij de inzet van arbeidsmigranten, dan moet ook goede huisvesting worden geregeld. Er is geen aanleiding om een maximum in te stellen, tenzij de leefbaarheid van buurten en wijken onder druk komt te staan, daar is (nog) geen sprake van.

het aantal arbeidsmigranten kan niet worden beperkt, daarvoor gelden Europese regels. De manier van huisvesten is wel belangrijk en bepalend. Mensen die op een bepaalde manier worden gehuisvest waarbij men niet integreert en er dus geen binding is met de omgeving, geeft effecten op die omgeving. Daar moet naar gekeken worden en waar nodig een maximum aan worden gesteld.

Kan en mag wettelijk niet. Is geen bevoegdheid van een gemeente, volgt uit landelijke en Europese wetgeving. Hebben wij geen invloed op.

Het aantal arbeidsmigranten wordt bepaald door de vraag hiernaar. Samen met de werkgevers moet de gemeente een plan opstellen over de huisvesting. De PGA vindt het belangrijk dat de arbeidsmigranten goed in beeld zijn, zeker als het gaat om gezinnen met kinderen.

De arbeidsmigranten in Asten zijn inwoners van de Europese Unie en hebben recht op vrije vestiging in de gehele EU. De gemeente mag dan ook geen maximum instellen. De huisvesting moet uiteraard wel voldoen aan wet- en regelgeving.

Stelling 19

De gemeente moet zich hardmaken voor een aanvullend regionaal fonds, waaruit kosten voor het opruimen van drugsafval kunnen worden verhaald.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Het is niet zover een lokale en regionale taak maar de illegaliteit van drugs is een nationale taak. Voor de bestrijding zal nationaal meer geld ingezet moeten worden dat regionaal gebruikt kan worden om alle facetten van drugshandel te bestrijden.

Door het grote buitengebied wordt regelmatig drugsafval gedumpt in onze gemeente. Dat kost veel geld, zorgt voor overlast en tast de natuur aan. De georganiseerde criminaliteit is een regionaal probleem. De aanpak van criminaliteit en het opruimen van de gevolgen is dan ook een regionale verantwoordelijkheid.

Diegene die gecompenseerd wordt, moet dan wel aantonen dat hij niet de vervuiler is. Groot probleem in de provincie Brabant.

Een regionaal fonds draagt bij aan het opruimen van drugsafval. Gespecialiseerde teams pakken dit dan op, terwijl dit voor gemeenten op zichzelf veel te duur is. Wij zijn voorstander van regionale samenwerking op het gebied van veiligheid en het aanpakken van (drugs)criminaliteit.

Stelling 20

Om een groter gevoel van veiligheid te creëren moeten er meer agenten en boa’s op straat komen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Wanneer er meer mensen moeten komen om veiligheid te creëren moeten we dit zeker doen. Politie inzet is een nationale taak.

Om ergens fijn te kunnen wonen, moet je je veilig voelen. Volgens het CDA moet de inzet van boa’s en agenten vooral gericht zijn op het tegengaan van diefstal, inbraak en (woon)overlast. Naast meer boa’s moet de gemeente ook investeren in preventie: bijeenkomsten over veiligheid voor burgers.

Maatregelen die bewoners zelf nemen zoals actief melden, buurt-app, degelijke sloten et cetera zijn effectiever.

Meer inzet en zichtbaarheid van boa’s in Asten is gewenst. Inzet van boa’s is goedkoper en laagdrempeliger. Bovendien moet er een aansluiting komen tussen het sociale domein en veiligheid om de problemen integraal te benaderen. Bij een groep overlast veroorzakende jongeren kan hierop actie worden uitgezet door politie, boa’s , in samenwerking met bijvoorbeeld jongerenwerk en gezins- en jongerencoaches.

Wij zien meer in onderwijs en informatievoorziening over veiligheid in de regio dan in het vergroten van de inzet van agenten en boa’s. Ook zijn wij voorstander van de buurtpreventie-apps. De criminaliteitscijfers zijn de afgelopen jaren systematisch gedaald.

Met name gericht op de verkeersveiligheid en handhaving.

Stelling 21

De gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemers moeten omlaag.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Lasten moeten structureel laag blijven.

De gemeente moet zo efficiënt mogelijk werken en verantwoordelijk met het geld van de gemeenschap omgaan. Goed werk levert lage lasten op. De gemeentelijke lasten in Asten zijn laag en dat moet zo blijven. Als er ruimte is, dan kijken naar verlaging.

De gemeentelijke lasten moeten in het spoor lopen met de voorzieningen die wij hebben. In Peelverband streven naar top drie laagste lasten. Het omlaag brengen van de gemeentelijke lasten moet geen doel zijn. Indien mogelijk is dat uiteraard akkoord.

Wanneer de kwaliteit er niet onder lijdt, kunnen de gemeentelijke belastingen omlaag.

OZB en toeristenbelasting zijn de laatste jaren wel hoog opgelopen in Asten.

Stelling 22

In de komende raadsperiode mag er verder worden bezuinigd op het verenigingsleven.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Verenigingsleven heeft voldoende bijgedragen.

Het verenigingsleven heeft in de laatste periode moeten inleveren, toen het financieel moeilijker ging met de gemeente. Destijds is afgesproken, dat we niet verder bezuinigen over de rug van verenigingen. Het CDA houdt woord. Geen verdere bezuinigen.

D66-Hart voor Asten vindt dat verenigingen een centrale positie verdienen in ons gemeentebeleid. Sterke verenigingen hebben immers een positief effect op gezondheid, integratie, sociale cohesie en actief burgerschap. De clubs zetten zich op een veelvoud aan andere maatschappelijke terreinen in voor de inwoners van Asten. Denk bijvoorbeeld aan de ouderenzorg, jeugdzorg, begeleiding van (verstandelijk) gehandicapten en jongerenwerk.

Met de verenigingen zijn meer jaren afspraken gemaakt. Verenigingen hebben in de afgelopen jaren bezuinigd en zij moeten nu weten waar ze aan toe zijn. Bovendien is er een privatiseringsslag geweest.

De PGA ziet het verenigingsleven als kern van onze hechte gemeenschap. Wij zien geen reden tot bezuiniging op het verenigingsleven.

Wij verwachten dat dit niet nodig zal zijn. Er is al veel bezuinigd. Maar, als het onvermijdelijk is voor een gezonde financiële huishouding van Asten, sluiten we niet uit dat ook het verenigingsleven een steentje moet bijdragen.

Stelling 23

Voor monumenten moet ‘bestemmingsvrij ontwikkelen’ gaan gelden, waarbij alle bestemmingen zijn toegestaan zolang de historische waarde wordt behouden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Bestemmingsvrij ontwikkelen binnen kaders. Iedereen heeft namelijk een andere smaak met betrekking tot historische waarde en over smaak valt niet te twisten.

Asten kent relatief weinig monumenten. De monumenten die in goede staat resteren, die moeten worden gekoesterd. Los van het fysieke pand passen niet alle bestemmingen bij een monument. Er moet een goede invulling komen, dat betekent niet het volstrekt loslaten.

Een monument, erfgoed heeft een ziel en een verhaal. Zij maken Asten uniek. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan.

Ruimtelijke regelgeving vinden wij belangrijk en monumenten vormen geen uitzondering. Initiatieven moeten door de gemeente goed gewogen worden.

Een monument dat gebruikt wordt, zorgt ervoor dat deze in stand blijft en wordt onderhouden. Leegstand door te strikte bescherming doet afbreuk aan het monument. Dat zien we bij het Bartholomeus en Anneke de Bruijn. Het monument kan allerlei functies huisvesten, je kunt er gaan wonen of een winkel beginnen, zolang cultuurhistorische en archeologische waarden gerespecteerd en onderzocht worden.

Dit hangt sterk van de locatie en de omgeving af.

Stelling 24

De Markt in Asten moet volledig autovrij worden gemaakt.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Mensen willen ook in de nabijheid van winkels hun wagen kunnen parkeren en ondernemers willen dat klanten in de nabijheid kunnen parkeren.

Veel inwoners willen een rustige markt. Tegelijkertijd zijn sommige ondernemers afhankelijk van (auto)verkeer. Die belangen willen we goed afwegen. Om die reden wil het CDA niet direct overgaan tot een autovrije Markt, maar via maatregelen komen tot een zo verkeersluwe Markt. Alleen verkeer dat er echt moet komen.

D66-Hart voor Asten is voor een gezellige en veilige markt. Er is voldoende parkeergelegenheid op loopafstand.

De Markt is de huiskamer van ons dorp en dit moet een voetgangersdomein zijn waar in rust veilig verbleven kan worden. Vanuit alle kanten van de Markt kan op loopafstand voldoende geparkeerd worden. Onderzoek wijst uit dat dit voordelig is voor de daar aanwezige detailhandel.

De PGA gaat voor een volledig autovrije en groene Markt. De markt is de spil van ons centrum. Een gezellige plek waar mensen ontspannen en elkaar ontmoeten. Auto's passen niet in dit beeld en kinderen moeten er veilig kunnen rondrennen.

Een autovrije Markt komt de gezelligheid en sfeer ten goede. Het bevoorraden van de winkels / ondernemingen moet mogelijk blijven.

Stelling 25

Het nieuwe gemeenschapshuis in Asten moet in het patersklooster komen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Een nieuw Gemeenschapshuis in Asten moet betaalbaar zijn. Het Patersklooster heeft laten zien dat dit niet betaalbaar is voor verenigingen dus niet doen.

Asten is toe aan een nieuw gemeenschapshuis. Het Patersklooster is een unieke mogelijkheid, maar niet tegen elke prijs. Goed onderzoek moet duidelijk maken, wat de mogelijkheden zijn en hoe het zit met de betaalbaarheid van potentiele gebruikers. Het Patersklooster is voor het CDA nog altijd een belangrijke optie.

Een goed gemeenschapshuis is van belang voor alle inwoners. Draagvlak onder de verenigingen en betaalbaarheid zijn daarbij de belangrijkste voorwaarden. Het is beter eerst goed de alternatieven te onderzoeken – bijvoorbeeld de Klepel samen met de bibliotheek te verbouwen - dan overhaast te beslissen.

Wij vinden dit de beste locatie omdat zich hier de meeste kansen voordoen die recht doen aan de toekomst voor de komende decennia. Wij stellen hierbij wel een aantal voorwaarden. Mits er een verantwoorde exploitatie kan worden gerealiseerd, met betaalbare huurprijzen voor verenigingen conform Ommel en Heusden.

De PGA vindt dat onderzocht moet worden wat de beste locatie is. Er dient een gemeenschapshuis te komen dat betaalbaar voor verenigingen en andere gebruikers is en centraal gelegen in de kern van Asten, met voldoende draagvlak van verenigingen en andere gebruikers.

Dit pand is te duur voor de Astense verenigingen, het is niet duurzaam en het pand is niet te verwarmen. Het blijft een oud gebouw. De VVD blijft voorstander van nieuwbouw op een nieuwe locatie.

Onderzoek voltooid

Klik op "Ga verder" en kom erachter welke politieke partij het beste bij u past.
Uw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de volgende politieke partijen:

- Algemeen Belang
- Leefbaar Asten
- CDA Asten
- D66/Hart voor Asten
- PGA
- VVD Asten
Creative Commons-Licentie
Lokale Stemwijzer van LokaalNieuwsnet B.V. is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op een werk op https://lokalestemwijzer.nl/.