(Foto: Eric Driessen)

Franciscusparochie Asten-Someren houdt vastenactie 2.0

woensdag 21 oktober 2020 - 11:45|

ASTEN/SOMEREN - De Franciscusparochie Asten-Someren houdt de komende weken de 'Vastenactie 2.0.' In maart en april had de parochie de vastenactie al op het programma staan, maar het coronavirus gooide echter roet in het eten. 

De parochie wil de mensen van de drie uitgezochte goede doelen niet in de steek laten en daarom is de de speciale vastenactie 2.0 begonnen. De parochie steunt de volgende projecten: Uitbrei­ding school in Ogembo (Kenia), lesma­te­ri­aal basisedu­ca­tie vol­was­se­nen in Misuku (Malawi) en renovatie eet­ka­mer en aanschaf wasdro­ger (beide in Roemenië). 

Uitbreiding school 
De oud-Heus­dense pastoor Tonnie van Steen was de grote inspirator voor de M.O.V.-groep, die reeds vele jaren een scholen­pro­ject in de Keniaanse stad Ogembo onder­steunt dat ver­zorgd wordt door de Indonesische ‘PRR (Puteri Reinha Rosario) Sisters’. Dankzij de fi­nan­ciële bijdragen van de M.O.V.-groep en ook van Stich­ting ‘Een Aarde’ werd er in de afgelopen jaren in Ogembo een basis­school gebouwd.

Met de verleende steun werd daarbij ook een water­voor­zie­ning ge­rea­li­seerd en onlangs werd er bij de school een keuken geopend. Het aantal aanmel­dingen voor de school is in de laatste periode zo fors gestegen, dat de school niet meer kan voldoen aan de vraag naar onder­wijs. De zusters vragen daarom om een fi­nan­ciële onder­steu­ning om de uitbrei­ding van de school moge­lijk te maken.

Lesmateriaal
De stich­ting Misuku-Malawi zet zich vanuit Neder­land al jaren in voor het Afrikaanse land Malawi, één van de armste lan­den ter wereld. Het inkomen per hoofd is slechts 1,13 dollar per dag. In het dorpje Misuku heeft de stich­ting reeds klaslokalen aan­ge­bouwd bij een middel­ba­re school en deze ook ingericht. Daarbij zijn er op dit school­ge­bouw zonnepanelen geplaatst om in elektrici­teit te kunnen voor­zien.

Ver­vol­gens is er een hostel gebouwd waar meisjes die ver van school wonen de door­de­weekse dagen mogen over­nach­ten. Vanuit de organisatie hebben wij enkele jaren gele­den ook onze bijdrage geleverd in de reali­sa­tie van toiletblokken die gebruikt wor­den door het hostel en de school zelf. De stich­ting vraagt dit jaar wederom om een fi­nan­ciële bijdrage: ditmaal voor vol­was­se­nenedu­ca­tie in de avonduren.

Renovatie
Reeds enkele jaren onder­steunt de Vastenaktie de Stich­ting Caritas Catholica Oradea in Noordwest-Roemenië. Deze stich­ting zet zich op sociaal gebied veelzij­dig in. Zo ook voor mensen die medische zorg hard nodig hebben. In 1995 werd in de stad Oradea het bejaar­den- en ver­pleeg­huis Sint Martinus geopend. Momenteel telt dit huis 36 bewoners, waar­van de meesten intensieve verple­ging nodig hebben.

De eet­ka­mer in dit huis heeft een be­lang­rijke sociale functie. Maar door het intensieve gebruik is momenteel renovatie hard nodig. Daar­naast zit men in het ver­pleeg­huis Sint Antonius in de stad Marghita verlegen om een wasdro­ger. Omdat bewoners en bed­den­goed regel­ma­tig verschoond moeten wor­den, wor­den de wasmachines intensief gebruikt. Om ver­vol­gens de vele was goed te kunnen laten drogen is een wasdro­ger onontbeer­lijk.

Steun
De financiële bijdrage voor de actie kan men storten op het volgende rekeningnummer: NL.13.RABO.0327.494.131 t.n.v. Franciscusparochie Asten-Someren inzake MOV, Vastenactie 2.0.

Gerelateerde nieuwsberichten

In beeld: aandacht voor geweld tegen vrouwen ASTEN - Honderden plaatsen waaronder Asten nemen deel aan de internationale campagne Orange the World - Stop geweld tegen vrouwen. Woensdagochtend ontving wethouder Janine Spoor de bijbehorende speciale Orang the... 25 november 2020 - 12:44
Verkeersplannen Beatrixlaan in Asten oogsten lof ASTEN – De Astense politiek is overwegend positief over de verkeersplannen voor de Beatrixlaan. Een rigoureuze herinrichting moet de situatie veiliger maken voor zowel leerlingen van het Varendonck College als... 25 november 2020 - 11:19
Verkeersborden vernield in Heusden ASTEN/HEUSDEN - De gemeente Asten is op zoek naar getuigen van een vernieling van diverse verkeersborden in Heusden afgelopen weekend. Op meerdere plekken in de straat was het raak. Onduidelijk... 23 november 2020 - 14:04
‘Het milieu roept niet, dat is het probleem’ ASTEN – Een milieuagent in hart en nieren, want zoals Fons Hermans zijn er in Nederland maar weinig. Met zijn kennis en ervaring vormt hij al jaren een veelgebruikte vraagbaak... 20 november 2020 - 10:38
‘Kloostertuin wordt ontmoetingsplaats’ ASTEN – Stichting Kloostergedachte wil 16 appartementen realiseren in het voormalige patersklooster in Asten. De woningen moeten financiële ruggengraat bieden voor de plannen elders op het terrein. “We maken er... 20 november 2020 - 10:32
Provincie fluit gemeenten terug: ‘Zon op dak moet altijd voorrang krijgen’ BRABANT – De provincie stelt paal en perk aan overijverige gemeenten waar, in hun zoektocht naar hernieuwbare energie, te snel naar zonneparken op (agrarische) grond wordt gegrepen. Het provinciebestuur zal... 18 november 2020 - 12:04