Een eerdere schets van de beoogde plannen.

Opinie: zorgen over megastal in Heusden

vrijdag 6 september 2019 - 11:22|Maarten Driessen

In deze rubriek stelt de redactie ruimte beschikbaar voor ingezonden opinieartikelen. Deze week drie stukken naar aanleiding van eerdere berichtgeving in Peelbelang, over de uitbreidingsplannen van melkveehouder Twan Klein Zieverink aan de Slobeendweg in Heusden.

Voorlopig alleen verliezers

In het Peelbelang van afgelopen week stond een artikel met als kop: “Heusdenaar mag aantal koeien fors uitbreiden”. Na bijna tien jaar zijn al benodigde vergunningen verleend voor een melkveebedrijf met 1.344 koeien. Zowel de gemeente als de provincie zien een dergelijke stal op die locatie niet zitten, maar volgens de geldende regels voldoet het bedrijf nu aan alle voorwaarden. Sterker nog, het bedrijf kan voor miljoenen aan rijkssubsidies tegemoetzien, omdat er wordt geëxperimenteerd met nieuwe technieken, die het milieu minder moeten belasten. De ene overheid maakt iets mogelijk, wat de andere overheid niet wil. Een ironische constatering en funest voor het vertrouwen van mensen in de politiek.

Schaalvergroting is niet nieuw, ook niet binnen de agrarische sector. In een land waar de regeldruk groot is en de consument liever niet teveel betaalt, daar biedt schaalvergroting een oplossing. Wie niet mee kan, is gezien. Steeds meer boeren op leeftijd sluiten hun bedrijf. Voor jonge boeren is het financieel (haast) onmogelijk om in te stappen. De Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) verwacht inmiddels dat binnen tien jaar meer dan een derde van de agrarische bedrijven is verdwenen. In dat licht is het niet vreemd, dat een ondernemer kijkt naar mogelijkheden voor een grotere, moderne en duurzame melkveehouderij. Maar een stal van deze omvang dichtbij de dorpskern roept per definitie vragen op en ondermijnt ook de positieve aspecten van schaalvergroting. Intussen ziet een deel van de agrarische achterban de ontwikkeling vast met lede ogen aan. Met man en macht werken aan een beter imago voor de agrarische sector en dan geconfronteerd worden met dit soort discussies.

Stallen van deze omvang zijn er in Nederland nauwelijks. Aan het project werken gerenommeerde partijen als de Universiteit van Wageningen en de Hogere Agrarische School (HAS) mee, maar je kunt het inwoners niet kwalijk nemen ongerust te zijn. De stal heeft de status van proefstal. Wat de exacte gevolgen voor mens en natuur zijn, dat is niet bekend. Logischerwijs zijn er zorgen, als zo’n bedrijf bij jou in de achtertuin komt te staan. En de ondernemer zelf? Jarenlang getouwtrek, hoge juridische kosten, een mogelijk faillissement van het bedrijf (?) en een gebrek aan draagvlak bij zijn eigen dorpsgenoten. Ook dat lijkt mij geen benijdenswaardige positie.

In Nederland wordt al geruime tijd discussie gevoerd over de voor- en nadelen van grote agrarische bedrijven. Feit is dat de Nederlandse veehouderij tot de beste van de wereld behoort met oog voor mens, dier en milieu. Experimenteren met grotere stallen is niet het probleem, onvoldoende oog hebben voor de omgeving wel. Maatschappelijk draagvlak is essentieel voor iedere grote ontwikkeling. Persoonlijk hoop ik dat de ondernemer, mogelijke investeerders, de lokale en provinciale overheid en andere betrokkenen met elkaar om tafel gaan en bereid zijn te kijken naar een oplossing voor dit vraagstuk. De situatie is veel te belangrijk om over een spel te spreken, maar als het een spel was, dan zijn er voorlopig alleen verliezers.

John Bankers

Fractievoorzitter CDA Asten
Lid Provinciale Staten van Noord-Brabant

Waanzinnige uitbreiding melkveebedrijf nabij Heusden

“Heusdenaar mag aantal koeien fors uitbreiden”, met deze aanhef begint een wonderlijk verhaal in het Peelbelang. Klein Zieverink werkt blijkbaar al sinds 2010 aan zijn plannen voor een groot en modern veeteeltbedrijf. De gemeente Asten is er niet blij mee; ‘Ons standpunt is niet veranderd: Het is een ongelukkige plek voor zo’n groot bedrijf.’ Zij verliest echter het juridische spel en haalt bakzijl om een claim te voorkomen.

Ik heb de tekst eens rustig tot mij door laten dringen; Klein Zieverink wil zijn bedrijf uitbreiden van 150 naar 1344 koeien, 1344 koeien en dit vlak bij het dorp Heusden. Natuurlijk is alles modern en technisch goed geregeld en niet te vergeten juridisch in orde. Of zoals de wethouder het zegt: “Het past nu precies binnen de wet- en regelgeving …”

Wat mij puzzelt is de tekst in hetzelfde verhaal: ‘Het is niet bekend op welke wijze in de tussentijd aan het plan is gesleuteld. Klein Zieverink was niet bereikbaar voor commentaar’.

Als lezer blijf ik verbijsterd achter na het lezen van zo’n verontrustend verhaal, zeker in het Brabantse, met zijn enorme belasting aan bio-industrie, geschiedenis van Q-koorts met zijn vele dodelijke slachtoffers en arbeidsongeschikten, varkenspest, stalbranden, verzuring, fijnstof-problematiek, mestfraude etc.

Wat mij puzzelt is hoe, in zijn algemeenheid, ondernemers omgaan met de ethische en morele aspecten van hun keuze, denken zij na wat hun plannen betekenen voor hun medeburgers? In hoeverre helpen hun plannen echt mee aan een transitie die leidt tot een evenwichtiger gebruik van onze aarde. Het kan toch niet zijn dat hun handelen slechts gericht is op eigen belang, winnen van het gevecht met overheid of andere instanties of vergroting van status en macht.

En gemeente Asten, zorg voor uw burgers en zet deze zaak door, er zijn nog meer juridische kansen. U legt wel erg snel het hoofd in de schoot.

Het is nu aan de burgers om in verzet te komen tegen deze onzalige, buitenproportionele plannen, middels het indienen van een zienswijze en deze zonodig via de bestuursrechter te verdedigen. Dit is kansrijk gezien het recente stikstofarrest van de Raad van State.

 Koene Scheepstra, Asten

Vergunning voor melkveehouderij nog niet definitief

In het artikel ‘Heusdenaar mag aantal koeien fors uitbreiden’, dat vorige week in Peelbelang stond, wordt de indruk gewekt dat de vergunning nu al honderd procent definitief en niet omkeerbaar is. Maar dat klopt niet! Heusdenaren kunnen zich nog roeren.

De gemeente en de provincie vinden ‘de locatiekeuze niet zo goed’, echter schrijven ze: “Het past nu precies binnen de wet- en regelgeving, er is geen reden om te weigeren en Als je alle vinkjes kunt zetten, moet je de vergunning verlenen.” Dus iedereen denkt oké, het is een gelopen race en er is niets meer aan te doen. Waarschijnlijk is het moeilijk te weigeren, maar op de website van de gemeente staat: ‘Er ligt een ontwerpbesluit tot vergunning verlening met ingang van 20 augustus ter inzage’. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na datum een zienswijze indienen. In de ogen van het Dorpsoverleg Heusden zijn alle Heusdenaren hier belanghebbende. Het project is dermate groot dat iedereen er mee te maken krijgt. Wethouder Martens laat aantekenen: ‘Het een nieuw bedrijf is waarvan geen ander voorbeeld is. Of er straks overlast komt is de vraag, dat weten we gewoon niet. Niemand weet wat het betekent om zoveel koeien op één plek te hebben.’ Laten we hier alstublieft met gewoon boerenverstand naar kijken. Deze passage wordt in Heusden door niemand goed begrepen. Er zijn in Nederland al grotere melkveebedrijven (Verbakel in de Vredepeel bijvoorbeeld) met bijvoorbeeld 500 melkkoeien. Ga daar dan eens kijken wat er allemaal gebeurt op die locatie.

De initiatiefnemer zou gezien de omvang ook de omgevingsdialoog aan moeten gaan. Dat is ook voorgeschreven in de provinciale verordening ruimte! In dit kader willen we gaan beoordelen en inventariseren of we via een aparte werkgroep meer informatie op tafel kunnen krijgen en deze info delen we vervolgens met alle inwoners van Heusden. Ook de mensen zelf kunnen op het gemeentehuis informatie inwinnen door daar het dossier door te nemen. Het Dorpsoverleg is geen actiegroep, maar we zijn van mening dat we samen constructief moeten kijken naar alternatieven, bijvoorbeeld een andere locatie ver weg in het buitengebied. Het nieuwe project wordt namelijk gerealiseerd op ongeveer 1.200 meter van het Hart van Heuze. Een prachtig door Heusdenaren gerealiseerd gebouw met daarin onderwijs en enorm veel activiteiten voor jong en oud. Een ontmoetingsplek waar we allemaal trots op zijn. Het is dan ook niet gewenst dat op zo’n korte afstand dit grote project gaat komen. We vinden in algemene zin ook dat het houden van 1.344 melkkoeien zo kort bij het centrum van Heusden niet mag worden toegestaan. De volksgezondheid komt hiermee in de verdrukking.

De hoofddoelstelling van het Dorpsoverleg, de verbetering van de sociale economische leefbaarheid van het dorp Heusden, komt hiermee zwaar in de verdrukking. Voor de werkgelegenheid heeft het project geen toegevoegde waarde. Als gevolg van de omvang zullen er veel vervoersbewegingen extra ontstaan. Denk hierbij aan de af- en aanvoer van grote hoeveelheden diervoerders. Deze aantallen dieren hebben dagelijks heel veel voer nodig. Verder de aan- en afvoer van de dieren en het dagelijks ophalen van grote hoeveelheden melk. De verkeersveiligheid in het dorp komt nog meer onder druk staan. Het is ook zeer opvallend dat de gemeente Asten en de provincie eind 2018 een project zijn gestart om in Heusden Zuid een aantal agrarische bedrijven te gaan saneren. Dit alles in het kader van het terugdringen van fijnstof, ammoniak en geuroverlast. Het is hierdoor aan niemand goed uit te leggen dat in ditzelfde gebied een melkveebedrijf van deze omvang gerealiseerd zal gaan worden. Er wordt met geld van de gemeenschap gesaneerd en gelijktijdig weer uitgebreid. Onbegrijpelijk. In het kader van het provinciaal en landelijk beleid past deze ontwikkeling ook in het geheel niet. De kleine en de middelgrote bedrijven hebben veel moeite om het hoofd boven water te houden als gevolg van het aanscherpen van regelgeving. Daarmee komt de vraag om de hoek of dit project niet hoeft te voldoen aan de fosfaat norm of de weidegang! Op basis hiervan zou een reactie van ZLTO en zelfs LTO Nederland verwacht kunnen worden. We moeten samen ook voorkomen dat een onverhoopt verleende vergunning wordt verkocht voor andere doeleinden dan het houden van koeien. Zie hiervoor een artikel in het Eindhovens Dagblad: het bedrijf is al in handen van een curator, niemand weet dus wat ons te wachten staat. Dat kan en mag niet gebeuren.

Samenvattend. De inwoners voorzien van de juiste informatie op basis waarvan men wel of geen zienswijze kan indienen heeft nu de prioriteit. Verder samen met betrokken partijen nogmaals constructief kijken naar de alternatieven. De voorkeur van het Dorpsoverleg Heusden is het niet realiseren van dit project.

André Verhoeven Voorzitter Dorpsoverleg Heusden

Gerelateerde nieuwsberichten

Steeds meer versoepeling in bibliotheken REGIO - De coronamaatregelen worden steeds verder versoepeld, dat geldt ook voor de bibliotheken in de regio. Vanaf afgelopen woensdag zijn de leestafels en computerwerkplekken weer open. De bibliotheken waren... 1 juli 2020 - 12:11
Automaatje rijdt weer ASTEN/SOMEREN - De chauffeurs van Automaatje Asten-Someren gaan vanaf 1 juli weer rijden. Er zijn wel extra voorwaarden aan verbonden: zo is het dragen van een mondkapje tijdens de rit... 30 juni 2020 - 14:34
Nieuwe én vertrouwde gezichten bij In de Gloria ASTEN – De exploitatie van In de Gloria in Asten komt per 1 juli in handen van Roy van Golstein Brouwers en Marieke Zantingh. Zij nemen het stokje over van... 30 juni 2020 - 10:31
Laatste editie online Koot & Bie-quiz ASTEN – De derde en laatste online Koot & Bie-quiz vindt komende vrijdag plaats. Vanaf 20.00 uur schotelen Astenaren Ruud van Dam, Gaston Dollevoet en Rob Hermkens hun medeliefhebbers weer... 30 juni 2020 - 10:14
Provinciale vragen over puppyhandel BRABANT - Het CDA wil van het provinciebestuur weten wat deze kan betekenen bij de aanpak van de malafide puppyhandel. De fractie stelde vrijdag vragen naar aanleiding van een artikel... 26 juni 2020 - 17:05
Kasteelstichting moet creatief zijn HEUSDEN – Ook Kasteel Asten lijdt onder de coronacrisis. Activiteiten voor bekostiging van het onderhoud liggen stil, en daarom moet Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten op zoek naar creatieve oplossingen. Zo... 26 juni 2020 - 10:58