De raadszaal van de gemeente Asten.

Asten worstelt met tekorten in de zorg

vrijdag 10 november 2017 - 10:45|Maarten Driessen

ASTEN - Een zorgenkindje, zo laat het Astense sociaal domein zich de afgelopen jaren het best omschrijven. De gemeente ontvangt structureel te weinig geld voor onder meer de jeugdzorg en de Wmo. Met een nieuwe begroting, nieuwe raad en nieuw college op komst, buigen de lokale partijen zich nu over mogelijke oplossingen. Maar dat de burger de gevolgen gaat voelen, lijkt onvermijdelijk.

Het verhaal is inmiddels bekend: een verdeelsleutel voor rijksgeld valt ongunstig uit voor de gemeente Asten, die daardoor jaarlijks tonnen tekort komt voor zorgtaken binnen de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Stiekem hoopt de gemeente dat het Rijk tot inkeer komt, en er wordt zelfs met een rechtszaak gedreigd. Maar tot dusver lijkt Asten niet meer dan een roepende in de woestijn.

En dus schenen de lokale politieke partijen dinsdagavond tijdens de begrotingsbehandeling hun licht over een mogelijke oplossing of aanpak. Want een gat in de begroting is onvermijdelijk, maar wie gaat die rekening betalen? Of beter gezegd: wie gaat de gevolgen het meest voelen? Wethouder Jac Huijsmans (Sociaal domein) oppert in de begroting 2018 enkele bezuinigingen. Zo wordt de jeugdhulp volgend jaar nog gespaard, maar daarna gaat er in 2019 eenmalig anderhalve ton, en vanaf 2020 structureel drie ton minder naartoe. En de welzijnsorganisaties Mee, Levgroep en Onis Welzijn moeten het de komende vier jaar met ruim 1,5 ton minder doen. Ook wordt er eenzelfde bedrag minder ingepland voor huishoudelijke hulp. Geen bezuiniging volgens de gemeente, omdat voorgaande jaren telkens geld overbleef. Astenaren die momenteel gebruikmaken van huishoudelijke ondersteuning zullen dan ook niet (verder) worden gekort. Wel wordt er vanaf 2018 jaarlijks ruim 40.000 euro bezuinigd op de minimaregeling.

'Op termijn is dit geen houdbare situatie' - John Bankers (CDA)

Vraagtekens
Voor het college lijkt het daarmee knip en klaar: de tekorten moeten ook binnen het sociaal domein worden opgevangen. Maar daarbij zijn enkele vraagtekens te plaatsen. Want noem het botte pech of oneerlijk, minder geld door een frustrerende verdeelsleutel betekent niet dat er ook minder behoefte is aan zorg. Algemeen Belang gelooft echter dat het ook met minder moet kunnen, zonder zorg in te leveren. “Wat ons betreft moeten de uitvoeringskosten de komende jaren flink worden teruggedrongen. Handen aan het bed en niet aan het management is daarbij zeer actueel”, aldus Henk van Moorsel. Ook het CDA vindt dat de kosten moeten worden beteugeld. “Op termijn is dit geen houdbare situatie. Wat ons betreft stuurt de raad vanaf nu nadrukkelijker als het gaat om de tekorten en de werkwijze in het sociaal domein”, sprak fractievoorzitter John Bankers. De partij wil dat het college met ingang van volgend jaar iedere drie maanden een actueel overzicht van de kosten overlegt, totdat een budgetneutrale uitvoering is gerealiseerd. Kortom, een hele stevige vinger aan de pols. Evenals Algemeen Belang gelooft het CDA dat er bij de aanpak niet aan de kwaliteit van de zorg getornd hoeft te worden.

'Ondersteuning voor diegenen in onze maatschappij die hulp nodig hebben is veel belangrijker' - Guus Koopman (D66/HvA)

Waar de VVD en Leefbaar Asten zich minder expliciet uitspraken, deden PGA en D66-HvA dat wel. Zo is eerstgenoemde vooral bezorgd over de gevolgen voor de jeugdzorg. “Die vraagt tot op heden juist om meer investeringen. De bezuiniging kan keihard terugkaatsen als het leidt tot een kwalitatief minder goede jeugdzorg, waardoor nog grotere investeringen nodig zijn om toekomstige problemen op te lossen. We denken dat de voorgestelde bezuinigingen niet realistisch zijn”, zei fractievoorzitter Ronald Beniers. Ook Guus Koopman, fractievoorzitter van D66-HvA, sprak klare taal: “Als we een robbertje moeten vechten met het Rijk dan moeten we dat zeker doen, maar niet over de rug van mensen die zorg nodig hebben.” De partij wil daarom kwetsbare groepen in de gemeenschap ontzien. “Het college is bereid om 3,6 miljoen uit de reserves te halen om fietspaden te verbreden, wegen aan te passen en een plein te herinrichten. Inderdaad allemaal belangrijke zaken, maar ondersteuning voor diegenen in onze maatschappij die hulp nodig hebben is veel belangrijker.” D66-HvA vindt daarom dat, mocht het noodzakelijk zijn, de tekorten binnen het sociaal domein ook vanuit de algemene reserves moeten worden gedicht. Een voorstel daartoe kreeg echter – de PGA uitgezonderd – geen steun van de gemeenteraad.

'We gaan er vanuit dat we de onrechtvaardigheid ongedaan kunnen krijgen' - wethouder Jac Huijsmans

Hoop
De soms stevige kritiek ging wethouder Huijsmans duidelijk niet in de koude kleren zitten. Al jaren vormt het sociaal domein ook voor hem een hoofdpijndossier. Er zitten bezuinigingen tussen die hard zijn, moest hij erkennen, maar Huijsmans houdt hoop. “We missen minstens een half miljoen euro ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. We gaan er vanuit dat we die onrechtvaardigheid in de rijksbijdrage op enig moment toch ongedaan kunnen krijgen.” Een nieuw beleidsplan voor het sociaal domein volgt later dit jaar.
De raad stemde dinsdagavond unaniem in met een voorstel voor een rekenkameronderzoek. Daarmee moeten de uitvoering en de bijbehorende kosten binnen het sociaal domein in kaart worden gebracht. De raad trekt daarvoor 25.000 euro uit, in de hoop dat de resultaten tevens een beeld geven van mogelijke besparingen.

Gerelateerde nieuwsberichten

Minister op bezoek in Asten ASTEN - Minister Wopke Hoekstra bracht zaterdag een bezoek aan de gemeente Asten. De CDA-er kwam op uitnodiging van zijn lokale collega's naar Zaal Jan van Hoek, waar bezoekers hem... 17 maart 2018 - 17:34
Strijd om Ommel is een pittige OMMEL – Ommel voelt zich de afgelopen vier jaar tekortgedaan, zoveel werd duidelijk tijdens een debat woensdagavond in gemeenschapshuis De Kluis. De politieke bijeenkomst had soms meer weg van een... 17 maart 2018 - 16:15
Bierrovers slaan ook in Heusden toe HEUSDEN - Bij een opslagplaats in Heusden is vorige week zaterdag een aantal fusten met bier gestolen. De politie hield drie verdachten aan, en vermoedt dat zij onderdeel uitmaken van... 16 maart 2018 - 14:56
Veel Astense kiezers zweven nog steeds ASTEN – Veel Astenaren weten een week voor de gemeenteraadsverkiezingen nog niet op wie ze gaan stemmen. Dat blijkt uit een rondvraag onder het burgerpanel Asten, uitgezet door deze krant... 16 maart 2018 - 13:41
‘Gemeente moet patersklooster kopen’ ASTEN – De gemeente Asten moet het patersklooster aan de Wilhelminastraat kopen, vindt Leefbaar Asten. De partij vreest dat het markante gebouw anders aan een derde partij wordt verkocht, waardoor... 16 maart 2018 - 11:05
Opinie: Gebras met de gemeentekas in Asten In de rubriek Lezers schrijven stelt Peelbelang ruimte beschikbaar voor meningen over en reacties op algemene en/of actuele zaken. Publicatie geschiedt geheel voor eigen verantwoording van de inzender. Al geruime... 16 maart 2018 - 11:00