Anna vertelt … aflevering 39

vrijdag 1 december 2017 - 12:19|

Anna vertelt … is een verhalenreeks die verzorgd wordt door Hans van de Laarschot van het Anna Ceelen Huis bij het kasteel Asten. Vandaag aflevering 39: Hebben ze me in ’t knekelhuis gesmeten?

"Was me dat even schrikken. Wat ik nu toch weer te weten ben gekomen. Dacht ik in oktober 1595 op de hof bij de kerk in het dorp mijn laatste rustplaats te hebben gevonden, hoor ik nu dat mijn botten enkele tientallen jaren later misschien in het knekelhuis terecht zijn gekomen. En niet alleen die van mij, maar ook van andere overleden dorpsgenoten. In de jaren na de komst van de dominee in Asten is er veel veranderd in en rond de kerk. Het moet half september 1659 zijn geweest, dat de kerkmeesters met de predikant en de president-schepen Aert Hendricx, ook wel Fransmans genoemd, opdroegen om de kerkhof te slechten. Begin oktober was Aert er klaar mee. Hij beurde er 16 gulden voor. Hij is geholpen door de kostersjongen. Die heeft negen dagen lang, toen Aert met het opruimen van de kerkhof bezig was, alle beenderen opgeraapt en ‘in ’t kneeckelhuys gesmeeten’. Daar moeten ook mijn beenderen bij zijn geweest. Anderhalve gulden kreeg de jongen daar voor.

Volgens mij wilde de predikant een mooie kerk met een fraaie hof, want er is in die tijd flink gemetseld, getimmerd en aan het dak gewerkt. Ook aan de klokken en het uurwerk is het een en ander verbeterd. En de hof moet beplant zijn met heesters.

Lees maar eens wat de kerkmeesters Martinus van der Lith en Jan Jansen aan uitgaven opschreven  over het opknappen van de kerk in 1657, 1658 en 1659. Daarvoor en daarna is er ook aan de kerk gwerkt, maar dat is teveel voor nu. Het eerste getal geeft de guldens aan, het tweede de stuivers en het derde de duiten.

                                    ‘aen Jan Leenders volgens seecker briefken betaelt voor het maecken                    

                                    van een leer ende eenen emmer                                                                                                1-5-0

                                    aen Joost Aerts, glaesmaecker, betaelt                                                                                 7-0-0

1 febr 1657         aen Thomas den cuyper voor reparatie                                                                                  1-5-0

                                    aen Peter, den smith                                                                                                                           1-9-0

                                    aen Pauwels Janssen voor upperen ende beslaen van kalck                               1-10-0

                                    aen Jan Michiels, metselaer, voor arbeytsloon                                                                6-5-0

                                    aen Joost Roefs voor gehaelde leyen                                                                                 42-4-12

                                    aen Willem Jan Dielis, steenbacker, voor 3000 geleverde steenen                18-0-0

                                    aen Jan Willems voor het hier haelen van deselve 3000 steenen                       9-0-0

                                    de verteeringe van de metselaers als sij de kerckmuyr metselde                 14-19-0

22 febr 1657      door Joost Roefs ende Jan Laurensen laeten haelen 31 vaeten calck,

                                    ider vat 3 stuyvers 1 duyt                                                                                                            4-16-10

                                    voor twee karrevrachten                                                                                                               10-0-0

13 november     aen Pauwels Janssen / bij quitantie van Jan Michiel metselaer                        1-10-0

15 dito                   aen de wed. Jan Vreynsen voor vracht van een kar heesters te haelen           0-7-0

                                    aen Jan Michielsen voor het opmetselen van de kerckmuyr                             11-10-0

                                    als men de kerck aen den leydecker bestelde, ieder verteert                             0-15-0

                                    aen Jan Janssen voor 5½ dagh upperen in ’t repareren van de kerckmuyren 1-13-0

                                    aen Adriaen Gijsbert Leemans, meester glaesemaecker                                          9-0-0

                                    aen Dielis Jan Willems steencooper voor 3000 steen                                              18-0-0

                                    aen den leydecker                                                                                                                              64-0-0

                                    aen Jan Willems voor vracht van steen                                                                                  9-0-0

1658                        aen Abraham den metselaer voor dat hij de steenen van de gevallen

                                    kerckmuyr schoonmaeckte en in de kerck brocht                                                         0-18-0

2 mey                      naer Deursen gereyst ende aldaer gecocht enkele duysende

                                    steenen om de kerckmuyren op te maecken ende aldaer verteert tot

                                    wijncoop gegeven ende voor karrevracht                                                                          2-10-0

18 sept.                 alle de arbeyders, soo metselaers als andere, den brandewijn gegeven      0-7-0

20 sept. 1659    aen Joost Roefs voor 28 vat coren, ‘tgeen hij gelevert heeft aen de ley-

                                    decker voor twee jaeren onderhoudt van de kerck                                                  26-12-0

26 sept 1659     aen Joost Roefs ende Aert Jan Aelberts voor geleverde kalck                              68-8-0

1 oct. 1659          aen Jan Roeters voor arbeytsloon                                                                                           6-15-0

14 oct. 1659       aen Joost Baltus voor 18 vaten kalck                                                                                     9-18-0

16 november     aen mijnen confrater betaelt 6 daegen arbeyt aen de kerckmuyren                 3-0-0

                                    aen Ansem Willems, steenbacker                                                                                           20-0-0

22 nov                    aen Jan Willems voor vracht van 1000 steenen                                                               3-0-0

                                    aen Hendrick Schoutens voor 16 karren sant aen de kerck te brengen

                                    en in ’t metselen van den kerckhoff                                                                                           0-8-0

                                    aen Jan Michiels, metselaer, betaelt                                                                               63-16-8’

De kerkmeesters hadden ook wat inkomsten van het herstel van de kerk. Dertig en een half pond oud lood brachten 3 gulden en 1 stuiver op. De leidekker verkocht oude dakleien voor 6 gulden en 6 stuivers, die hij afdroeg aan de kerkmeesters. Volgende keer zal ik over het werk aan de toren en de klokken vertellen.”

Gerelateerde nieuwsberichten

Anna vertelt … voor de laatste keer Anna vertelt … is een verhalenreeks die verzorgd wordt door Hans van de Laarschot van het Anna Ceelen Huis bij het kasteel Asten. Vandaag aflevering 48: Het kasteel aan strijd... 31 augustus 2018 - 14:11
Anna vertelt … over Jan Back Anna vertelt … is een verhalenreeks die verzorgd wordt door Hans van de Laarschot van het Anna Ceelen Huis bij het kasteel Asten. Vandaag aflevering 47: Nog eens Jan Back’s... 27 juli 2018 - 12:17
Anna vertelt … over aanwinst voor de Peel Anna vertelt … is een verhalenreeks die verzorgd wordt door Hans van de Laarschot van het Anna Ceelen Huis bij het kasteel Asten. Vandaag aflevering 45: Een belangrijke aanwinst voor... 1 juni 2018 - 11:30
Anna vertelt … over de verkiezingen Anna vertelt … is een verhalenreeks die verzorgd wordt door Hans van de Laarschot van het Anna Ceelen Huis bij het kasteel Asten. De voorgaande verhalen zijn te vinden op... 30 maart 2018 - 10:01
Anna vertelt … over ziekenverzorging Anna vertelt … is een verhalenreeks die verzorgd wordt door Hans van de Laarschot van het Anna Ceelen Huis bij het kasteel Asten. Vandaag aflevering 42:. “Niet alleen de bijnamen... 23 februari 2018 - 12:50
Anna vertelt … over de Prins Bernhardstraat Anna vertelt … is een verhalenreeks die verzorgd wordt door Hans van de Laarschot van het Anna Ceelen Huis bij het kasteel Asten. Vandaag aflevering 41: Dat mens met die... 26 januari 2018 - 13:19